เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจศัพท์การเมือง


I want a grand sound effect here, editor. a grand one. ‘To-Ngong-Ngi’ [At Ruen Ros Restaurant] OK 1..2..3 Ta-da! I would like to announce… This is… the most delicious stir-fried fish maw. The best in category. Wait..wait.. – We’re not doing a food review today, right?
– I recommend… Highly recommend! Welcome Mr. Tae! Not this one!
(He looks similar to Mr. Tae) Like the clip’s title… Today, our concept is young people care about politics. It may seem like a sensitive issue. But actually, it’s very useful if you understand. It’s in The Basic Education Core Curriculum too. What you gonna say? You have something to say, right? Oh..so delicious! This is Ruen Ros Restaurant. You can watch more in our fried rice clip. Very delicious. It’s our third time here. What about you, Siri? My fourth time. And you, Kim? Took your parents here? Never! Ungrateful! Let’s speak some Chinese. Your background.. Have you followed political news? I don’t really follow. Just sharing it online sometimes. Sharing political news? Where do we go now? Oh! a mushroom! – A mushroom’s on your arm!
– Look! A leech sucking here! What the… Will you get a chance to say? For me, I keep up with politics like.. 30% of it all. I know what’s going on, but not stressed. For me, about 10%. Like when it appears in YouTube Trending. The big news. The current issues in the society. For this clip, I’d like to set a rule. Please do not comment things like who’s a good guy or a bad guy. Because this matter is very subjective. We’re not insiders. We don’t know the truth. We’d better leave it or it’d be an endless argument. This clip is fact-based only. If there are issues in comments, – Bearhug’d like to disable comments.
– And our channel. – Hold on..
– No..No! – Let’s get started! Start now? These vocabularies are from King Prajadhipok’s Institute and Thai Parliament Museum. Let’s start with this word. We’ve heard this one a lot. A quorum.
(Ong-Pra-Chum) A quorum is present. A group of people in a meeting, discussing about the agenda. Your turn, Kan. OK. Not yet. A quorum is a checklist. How’s that? Like attendance call “Bom”? “Present” “Siri?” “Present” A quorum is present when
everything in a checklist is present. The ones chosen to represent us.
Members of parliament (MP), called for a meeting. Put simply,
a meeting of MPs. The answer is
the minimum number of voting members to conduct a meeting. That’s why they say the meeting can’t start
unless a quorum is present. Is my “checklist” right? Close enough. I’d say. Next one! Oh.. you all must be familiar with. – What’s that?
– Parliament. (Rath-Tha-Sa-Pa) A meeting venue for opposition parties and coalition parties. Frankly speaking, you two may stop. It’s like an answer already. ‘Rath’ means country. ‘Sa-pa’ means… What? So it’s like a meeting room for the country. And you, Kim? Same as him. You copycat! Like a meeting room – that holds many people.
– Can they eat there? There must be some rules against that. Can they sleep there? Sleeping? Who are you talking about? The answer is! A parliament is a national meeting place
of the House of Representatives and the Senate. Basically, it’s what San had said. The next one..you must have heard of it. Policy.
(Na-Yo-By) We’ve heard of it quite often but, we don’t really know the true meaning of it. Let’s translate each part. ‘Na’ is from the word “Na” (at). Don’t play it this way, bro. Na in Thai alphabet means “at”. So it means a starting point. Like the beginning and the end. and “Yo” means… Like in greetings. I see, Yo! And “By” is from “Bye”. Good bye! Put together, it means? What we think and present to the public, from the beginning until we get it done in the end. Na-Yo-By
(policy) At first, your concept seemed so nonsense. But you wrapped it up quite well. The answer is.. a course or a principle of action to adopt or take into consideration. Like what we have to do for the sake of our people. “Howling dogs” night’
(Kuen-Mha-Horn) It’s the night before an election day, when they buy votes. Yes, I think so. Candidates come at night
so the dogs howl. I see, werewolf. – It’s more than that.
-How? If candidates come to buy votes at night, the dogs will just bark, not howl. They seek help from monks. The monks will go up a bell tower and ring a bell as a sign to vote for that party. When the dogs see the monks with no shirt on, they go.. I did pay attention… I thought you were serious! The answer is what San had said. It’s the night before election. Why did you know many stuff? Easy one…”Protest”
(Pra-Tuang) -Oh..well..
-“I want to protest.” Yes. I want to protest. It means expressing opinions against what’s going on. I want to protest. Good one. Good one. Not yet! To protest means I wanna stop you there. Like, to brake? Yes. Brake. The answer is.. an action or an expression
of objection or a total disapproval, against an issue. Rama Medal.
(Rean-Rama) “I received the Rama medal too!” Right! What’s it? Like Michelin Star. Like Michelin. Like a medal to commemorate some distinction. Rama medal (The Honourable Order of Rama)
is a royal decoration. I think Prem was bestowed the highest level. Only a few people have this order. For what I know, it’s a badge, for sure. Just like Kan said. It’s one of royal decorations – established by Vajiravudh.
– King Rama VI. to be bestowed onto those who have rendered special military services. Next. A cobra.
(Ngu-Hao) Cobra! I know this one. A traitor. Someone who pretends to be your friend and stabs you in the back. I see..Bonking. – Betraying!
– Betraying! There’s a story behind Cobra. – What’s that?
-What’s that? Have you heard of the fable.. The farmer and the cobra. A cobra is like, a metaphor for disloyalty or betrayal. Falling into cool water, snakes are fed…? Fed..Fed.. Freshened! Falling into a bin? F..F..Filthy! So, a cobra means, MP who’s in one party – but votes for the opposite party.
– OK. Something like that. If it’s my turn, I’d like to announce.. “stir-fried fish maw”. I will declare… Next one is.. “Pea Pod”
(Fak-Tua) Pea Pod? I guess it means a policy with some hidden agenda. I don’t know. I give up. And you, Kim? This word’s from foreigners. Like when they get
pissed at the party, they say… F*ck y’all. F*ck y’all. Like they’re angry. The answer is a politician who votes like others without consideration. It’s like copying an answer. You vote this one? Ok then, me too. Next one…”Put in neutral” An old political vocab. Do you know? – I don’t.
– I really don’t know this one. Just guess. Useless. I guess. – Seem to be useful but it’s useless.
– That’s close! A policy that leads to nowhere? “Put in neutral” means when you can’t move forward. Politically… Be it a policy or a project, no action. The answer is… “Put in neutral” is when an official is inactive. Be present with only body, no soul or spirit. Next…”Cockroach”
(Ma-Lang-Sab) Right. What does Cockroach mean? A dirty person? Like Kim. Cockroach! Cockroach! I guess it means hard to die. In every election, there’s always this party in. Like Kan said, Actually, a cockroach is a living fossil. A primitive animal that still exists. For example, 20 years ago,
a guy was voted into parliament. Today, he’s still here. You’re almost right, Mr. Kim. A cockroach means a long-established party that stands many political crises. Stand the test of time. The next is.. “Honest mistake” This is quite a formal term. Is it Getsunova’s song? “Unmistakably mistaken” Like when you’re late
and you blame the traffic. – “It’s the bad traffic.”
-I see. – that made me late.”
– Reasonable. I think it’s like… Error. Error. Like you do wrong unknowingly. You step on an ant. It dies. Unintentionally. But it dies anyway. An excuse you make in the court or whatever. “I have a decent reason for doing wrong.” and I can get away with it
because it’s reasonable. The answer is, a guilt you blame on someone else. Like you cheated but you said
it’s someone else? Yes. It’s an “honest mistake”. And you can be justified. Something like that. This clip’s so stressful. So stressed! – It’s hard.
– So so stressful! [Let’s take a break] – Let’s break with inserts so our viewers are not too stressed.
– A food insert. Here it is. An insert of food shot. Food shot inserts. Kan Atthakorn insert… He’s stressed! That was too stressful and too hard. Let’s change the set of questions to be more relevant and up-to-date. Recently, our PM has made a policy statement. Our current PM, Uncle Tuu. And many people made fun of the words he said and, someone did write a vocabulary for Uncle Tuu’s words. Oh..really? We’ll play with this vocab and guess the meaning of Uncle Tuu’s words. Is it gonna be that hard? LIke, he had to read and while he was reading, there were always protests, teases, and stuff. Tongue twisted? The first word is.. The editor will put it on screen. I’ll put it on the top left. What’s that? Boy-Sat? Boy-Sat This is a word, right? Not a sentence?
– Yes, a word. At first, I think it’s “Bor-Ri-Sat”
(a company) But why would he mention that in parliament, right? So, your answer is…? Bor-Ri-Sat (a company), maybe.
– And you, Karn? Why so similar?! Imagine what he’d said. [confused] – “Bor-Ri-Sat”. I’ll go for “Bor-Ri-Sat” too.
– And you, Kim? Not “Bor-Ri-Sat” Here we go. – I think it’s from “Bork-Sub”.
– ‘Bork-Sub” Like when you wanna tell someone a word. The answer is… “Bor-Ri-Sat”
(a company) The next word is… “Larm-Tee-Chuay” “Ratha-Mon-Tri-Chuay”
(Deputy Minister) Oh! “Ratha-Mon-Tri-Chauy”! If I’m right,
does it mean I’m a gibberish? “Larm-Tri”, maybe. Right. I think it’s “Ratha-Mon-Tri-Chuay'”too. The answer is “Ratha-Mon-Tri-Chuay-Wa-Karn-Kra-Suang”
(Deputy Minister) Understand every word! So it means he’s actually communicative! The next one… “Pa-Na” This one’s hard. If it’s “Pi-Cha-Ra-Na” (consider),
then I know, but this.. Challenging one, right? I’m so glad! “Pat-Ta-Na”
(to develop) “Pun-Na-Na”
(to describe) What context would it be? Thoroughly describe? Maybe! Make sense. “Pak-Nan”
(long break) – ‘Pak-Nan’
– ‘Pak-Nan’ The answer is… “Pat-Ta-Na”
(develop) Gosh..Why do I get him? The next word is… “La-Ban” “Lob-Ban”? It’s “La-Ban” – San, you go first.
– “Ratha-Ban”, maybe. (government) “Na-Tang”
(window) – Wait. “La-Ban” and “Na-Tang”?
– “Na-Tang”? How could it be? “Let’s close a window.” I see. “Let’s help close the window!” – It’s too bright.
“La-Ban” is from “Pid-Kon-La-Ban”
(everyone closes 1 window) – Right! The sun’s in my eyes!
– The sunlight disturbs my policy statement! THERE’S NO WINDOW, YOU JERK! “Ra-By”
(drain) The flood! Drain flood water! The answer is “Ratha-Ban”
(government) – I’m his die-hard fan!
– San got all answers right! The last one.. If you can answer this one, you’re unbelievable.
I’m still confused with this word. I want a grand sound effect here, editor. A grand one. “To-Ngong-Ngi” Imagine Uncle Tuu saying this. “To-Yang”
(argue) TOYOTA! TOYOTA-Ngi? Like that. “Torb-Ngun-Ngi” (excuses) Like… “You ramble on with excuses in parliament,” “Don’t do that.” “Don’t ramble excuses.” The answer.. The word “To-Ngong-Ngi” that PM Prayuth had said, means… here and there. I almost get it right! You have to understand
when it comes to policy statement, there are hundreds of pages,
he has to speed up. [Enough, dude.] My hands are so tired. So hard. Guys, think about it.
We’ve filmed this clip for less than an hour. For those in parliament, they have to sit like this
for like 10 hours! Think about it. I said I followed just only top trending in YouTube. It’s about all the fun and entertaining, right? It’s noting wrong if you don’t follow the news. Because I’m doing OK not focusing on that. For me, I follow
political news. I really do. But I watch it from many sources because I don’t believe in media impartiality. And I think.. no one is 100% good or bad. We are both. Listen with empathy. Then you decide which side you take based on their actions. “To-Ngong-Ngi” This lunch’s on me. I can’t think clearly now. Go to “Larm-Tee-Chuay”
(Deputy Minister) “To-Ngong-Ngi” So you know how’s “La-Ban”
(government) We’d like to apologize if there were any mistakes in this clip. Good bye. Keep “Pa-Na”
(develop) and audiences will “Pi-Na”
(consider) Go pay the bill. “To-Ngong-Ngi” Where? “To-Ngong-Ngi” Thank you, Mr. Tae.

100 Replies to “เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจศัพท์การเมือง

 1. ผมไม่ได้จะคอมเม้น ว่าคนนั้นดีคนนี้ดีแต่อยาก คอมเม้นว่าไม่หน้าเูตอน 22:34เลย

 2. พรรคบุ้งไฟแดง รุ่นพี่โรงเรียนผม😂😂

 3. จริงๆอยากให้หันมาสนใจการเมืองกันนะเพราะรัฐบาล​มีผลต่อความเป็นอยู่มากซึ่งชนชั้นกลางจะค่อยไม่เข้าจึงคิดว่า ถ้าไม่ติดตามก็อาจจะไม่ผิดเพราะถึงไม่ได้ติดตามก็ไม่มีผลอะไรกับชีวิต แต่จริงๆแล้วไม่ใช่รัฐบาล​ส่งผลต่อชีวิตมากพวกชาวบ้านจะรู้ดี
  ไม่อยากให้คิดเป็นเรื่องไกลตัวอย่าคิดว่า ไม่ว่าใครเป็นนายกก็ต้องทำมาหากินเองอยู่ดี คือรัฐบาล​มันมีผลต่ออะไรหลายๆอย่าง

 4. โห แม่หนูทำงานอยู่ที่รัฐสภา เคยไปเจอนายกด้วย ตอนนั้นเป้นงานวันเด็กได้กระปุกออมสินกลับบ้าน 5555

 5. เกือบ3ล้านซับแล้ว เป็นกำลังใจให้ครับ

 6. ผมดีใจนะที่ลุงตู่ได้เป็นนายก แต่จะดีใจกว่านี้ถ้าลุงตู่ไม่ได้เป็นนายก555

 7. นโยบาย เป็นคําสมาส จากคําว่า นยะ+อุบาย
  เเปลว่า เล่ห์กลเค้าความส่อให้เข้าใจเอาเอง

 8. ถ้าไม่มีมุกพี่คิมตอน​ ฉกชื่น​ กับ​ ฉกปรก​ ผมคงไม่ไลค์555555

 9. พี่ซานๆอยากให้ทำทริปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ เห็นว่าสวยมากๆ เลื่อนเจอตามไอจี แต่หนูไม่เคยไปนะคะและก็คงไม่ได้ไป555

 10. ชอบความใส่ซาวด์ตอนต้องตอบคำถามเป็นซาวด์จากเกม Ace Attorney ดูเหมือนให้ฟีลิยู่ในศาลจริงๆ 55555

 11. ทำไมคลิปนี้ติดเหลืองครับ?
  มันไม่มีโฆษณาขึ้น

 12. หนูอยากให้พี่ไปรีวิว บัวลอยปริญญา อะ

 13. สลิ่มเเปลว่าอะไรคะเคยได้ยินมาเเต่ก็ไม่รู้ความหมาย

 14. พี่ครับๆอยากให้ทำชานมใข่มุกแบบไอติมให้หน่อยครับหน้าจะอะหร่อย

 15. พี่เต้มาเป็นเด็กเซิฟ ขอบคุณพี่เต้นะคร๊าบบบ 55555

 16. ภาษาลุง เราเข้าใจนะ ทุกคำที่ทายกันในคลิปนี้ด้วย5555 อึ้งตัวเองอยู่น้ะ555555555555

 17. เรื่องย่อของคริปนี้
  00:00 ●━━━━━━─────── 13:25
  ⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

 18. ก่อนจะปิดโพส ถ้าคอมเม้นท์ทะเลาะกัน ต้องทุบโต๊ะก่อนไหม๊ 555+

 19. แก๊งค์แบฮัคนี่เลือก พรรค อนคม.หรือเปล่าจากการที่หลานกานด์ชอบแอบประชดพรรคพวกของลุงซ่อนไว้เล็กๆ ช่วยแอบตอบหน่อย

 20. อยากเห็นชาวแบร์ฮักทุกคนทั้งเก่าทั้งใหม่ เล่นบอร์ดเกมด้วยกัน

 21. พี่ซานค่ะไปรีวิวบัวลอยปริญญาหน่อยค่ะ

 22. เรามาถึงยุคนี้แล้วนะคะ ยุคที่เราต้องมานั่งเดาคำศัพท์ของนายก…

 23. พี่กานเมื่อไรจะจับพี่บอมมัดให้อยู่ในช้อปยูนิโค่อะครับอยากดู รอดูตั้งแต่คลิปแกงปูแล้วอะครับ

 24. ซานผอมแล้วหรอไม่ได้ดูมาตั้งแต่ปิดช่องเก่าอ่ะ555

 25. ไม่น่ากินข้าวไปด้วยเลย ;-; เจอแมลงสาบเกือบพุ่ง

 26. พี่ลองไปกินร้านบัวลอยปริญญาสิพี่อะร่อยมากๆๆๆๆๆ

 27. แมลงสาบ คุ้นๆ เหมือนใครหว่าาา
  แต่อันนี้ยุแค่5ปี ยังยุในการเมือนเหมือนเดิม55

 28. ไปจังหวัดไหนต้องกินอะไร ?
  อุบลราชธานี – ก๋วยจั๊บญวณ
  เชียงราย – ข้าวแรมฟืน / ไส้อั่ว
  เชียงใหม่ – ข้าวซอย / พริกหนุ่ม
  น่าน – ไก่ทอดมะแขว่น
  พะเยา – แอ่งแถะ
  แพร่ – ขนมจีนน้ำย้อย น้ำเงี้ยว
  แม่ฮ่องสอน – ข้าวกั้นจิ้น
  ลำปาง – แกงโฮะ / ข้าวแต๋น
  ลำพูน – แกงฮังเล
  อุตรดิตถ์ – ข้าวแคบ
  นครราชสีมา – ไก่กะเต็ด
  ศรีสะเกษ – วุ้นหมาน้อย
  ชัยภูมิ – หม่ำ
  ขอนแก่น – ปลาช่อนกระบอกเผา
  บุรีรัมย์ – ลูกชิ้นยืนกิน
  ยโสธร – ข้าวปุ้นน้ำงัว
  ร้อยเอ็ด – ปุ้นคลุก
  เลย – ตำด๊องเด๊ง
  สกลนคร – ไก่ย่างพังโคน
  นครพนม – ปลาเอินต้มเค็ม
  มุกดาหาร – สลัดญวน
  หนองคาย – ข้าวโซย
  อุดรธานี – ไก่ตุ๊ป่อง
  บึงกาฬ – ลาบปลาเผาะ
  สุรินทร์ – อังแก๊บบอบ
  หนองบัวลำภู – ปลาส้มทอด
  อำนาจเจริญ – ลาบหมาน้อย
  กาฬสินธุ์ – ตำเมี่ยงนาคู
  มหาสารคาม – ลาบปูนา
  กำแพงเพชร – บะหมี่ซากังราว
  ชัยนาท – สังขยาหน้าควายลุย
  นครนายก – ขนมข้าวกระยาคู
  นครปฐม – ข้าวหลามบ๊ะจ่าง
  นนทบุรี – ทอดมันหน่อกะลา
  ปทุมธานี – ข้าวแช่รามัญ
  อยุธยา – แสร้งว่ากุ้ง
  นครสวรรค์ – ส้มตำไหลบัว
  พิจิตร – ปลาเห็ดทอด
  พิษณุโลก – ซี่โครงหมูแซ่บแห้ง
  เพชรบูรณ์ – ข้าวลืมผัว / ไก่ย่างข้าวเบือ
  สุโขทัย – น้ำพริกซอกไข่ / ข้าวเปิ๊บ
  ลพบุรี – แกงมันนก
  สระบุรี – ผัดหมี่ไทญวน
  สิงห์บุรี – ปลาช่อนแม่ลา
  สุพรรณบุรี – ปลาม้าแดดเดียว
  อ่างทอง – ขนมเกสรลำเจียก
  อุทัยธานี – ซาลาเปาไส้ปลาแรด
  สมุทรปราการ – น้ำพริกปลาสลิด
  สมุทรสงคราม – ปลาทูแม่กลอง
  สมุทรสาคร – แกงส้มปูไข่ใบชะคราม
  ชลบุรี – ปลาคกต้มเค็ม
  ระยอง – แกงส้มผักกระชับ
  จันทบุรี – ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
  ตราด – ยำหอยปากเป็ด
  ฉะเชิงเทรา – บุหลันดั้นเมฆ
  ปราจีนบุรี – ยำกระเฉดชะลูดน้ำ
  สระแก้ว – เส้นหมี่หน้าหมู
  ตาก – แกงมะแฮะ
  กาญจนบุรี – แกงเห็ดโคน
  ราชบุรี – กระเพราเต้าหู้ดำ
  เพชรบุรี – ขนมจีนทอดมัน
  ประจวบคีรีขันธ์ – หอยเสียบจิ้มมะละกอ
  ชุมพร – แกงเหมงพร้าว
  ระนอง – ยาวเย
  สุราษฏร์ธานี – วายคั่วเกาะสมุย / ยำปลาเม็ง นาสาร
  นราธิวาส – ละแซ / นาซิดาแฆ
  ปัตตานี – ข้าวยำน้ำบูดู / ไก่กอและ
  ยะลา – วู่เกาเก๊า / ตะปะซูตง
  พังงา – จอแลง / ลูกชกเชื่อม
  สตูล – ชาชัก / แกงตอแมะห์
  ตรัง – หมี่หนำเหลี่ยว
  ภูเก็ต – เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว
  พัทลุง – เต้าคั่ว / ข้าวส้ม
  สงขลา – แกงเหลือง
  นครศรีธรรมราช – ขนมจีนน้ำยาเส้นสด / มังคุดคัด
  กระบี่ – หอยชักตีน

 29. อยากให้แบฮักพาบูมทริดมากินเครปป้าเฉื่อยค่ะ❤❤

 30. ชอบที่พี่กานต์พูดว่า ไม่มีใครเลว100%ดี100%คนเรามันก็มี2ด้าน

 31. สวัสดีค่า

  มาพบกับ ไลท์ออฟคิงส์ด้อมท์ค่าาาาา

 32. อ้าาาา แมลงสาปปป เต็มหน้าเลยย เกรียดมัน

 33. ดูแล้วเข้าใจอะไรขึ้นเยอะเลยแหละ เด็กอะไรติดตามการเมือง😂 ใครทำซับผิดคร้าาา

 34. เสียงหมาหอนหลังจากเคาะระฆังก่อนใสบาตรแถวบ้าน"อนุโมทะนานำเด้อ" 5555

 35. อยากให้มีคอนเทนต์หลายๆแบบอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับของกิน เดี๋ยวนี้มีแต่ ของกิน
  ปล.หิวตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *